مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

قرعه کشی جدید اکسپرس انتری

در جدیدترین انتخابات برگزار شده در روز ۱۵ اکتبر سازمان مهاجرتی کانادا ۳۹۰۰ دعوت نامه برای درخواست کنندگان طرح اکسپرس انتری ارسال کرده است.   در این انتخابات کمترین امتیاز قبولی ۴۴۰ بوده که به نسبت انتخابات قبل، ۵ امتیاز کمتر شده است‌.   این انتخابات دومین پذیرش اکسپرس انتری در ماه اکتبر بوده است. […]

قرعه کشی نیروی کارماهر استان ساسکاچوان

سازمان مهاجرتی استان ساسکاچوان ۸۵۳ دعوت نامه از طریق سیستم اکسپرس انتری و تقاضای شغلی صادر کرده است.   از میان این ۸۵۳ دعوت نامه، ۳۵۹ مورد از بخش اکسپرس انتری با امتیاز بالای ۶۰ قبول شده اند.   ۴۹۴ مورد دیگر با حداقل امتیاز ۶۳ پذیرفته شدند.   در این انتخابات حداقل امتیازات قبولی، […]

قرعه کشی جدید اکسپرس انتری

در جدیدترین انتخابات برگزار شده در روز ۱۵ اکتبر سازمان مهاجرتی کانادا ۳۹۰۰ دعوت نامه برای درخواست کنندگان طرح اکسپرس انتری ارسال کرده است.   در این انتخابات کمترین امتیاز قبولی ۴۴۰ بوده که به نسبت انتخابات قبل، ۵ امتیاز کمتر شده است‌.   این انتخابات دومین پذیرش اکسپرس انتری در ماه اکتبر بوده است. […]

قرعه کشی نیروی کارماهر استان ساسکاچوان

سازمان مهاجرتی استان ساسکاچوان ۸۵۳ دعوت نامه از طریق سیستم اکسپرس انتری و تقاضای شغلی صادر کرده است.   از میان این ۸۵۳ دعوت نامه، ۳۵۹ مورد از بخش اکسپرس انتری با امتیاز بالای ۶۰ قبول شده اند.   ۴۹۴ مورد دیگر با حداقل امتیاز ۶۳ پذیرفته شدند.   در این انتخابات حداقل امتیازات قبولی، […]