تحصیلات رایگان برای شهروندان کم درآمد کانادایی در استان انتاریو

وزیر آموزش و پرورش استان انتاریو، مریل فولرتون از طرح آموزشی OSAP(حمایت مالی از دانشجویان کم درآمد) دفاع کامل کرد.

برنامه OSAP که در هفته های گذشته باعث نگرانی برای دانشگاه ها و کالج ها شده است باعث می شود که تا ۱۰ درصد تمامی شهریه های تحصیلی کاهش یابد.

در این طرح برنامه حمایت کامل از دانشجویان کم درآمد استان انتاریو تا سطح رایگان کردن تحصیل برای آنها پیش بینی شده است.